Länk till förstasidan

Statens syfte och skolans huvudman

I regeringens proposition 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning anges ett särskilt mål för folkbildningspolitiken: ”folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”.

Statens syftet folkbildningen

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med stöd till folkbildningen.

 

Statens syfte med stöd till folkbildningen är att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
    livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutveckling
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
    utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Villkor för det statliga stödet till folkbildningen anges i Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Huvudmannaskap

Region Halland är huvudman för två folkhögskolor, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola. Skolorna ingår i förvaltningen Kultur och Skola som styrs av en politiskt vald nämnd med representanter från de olika politiska partierna.