Länk till förstasidan

Antagningsprinciper

Sökande ska vara 18 år eller fylla 18 under det år som kursen startar samt ska ha lämnat in en fullständig ansökan. Vad som behöver skickas in vid ansökan samt sista ansökningsdag finns angivet vid respektive kurs på skolans hemsida. Här finns också respektive kurs grundläggande och särskilda krav samt urvalskriterier för antagning
specificerade.

Ansökan och kommunikation runt ansökan sker i portalen Mina sidor i systemet Schoolsoft.

Till ansökan ska bifogas:

 • betyg från senaste utbildning
 • personligt brev
 • referens/er
 • eventuella arbetsprover

Vår pedagogiska bedömning av sökande görs i stor utsträckning genom intervju med sökanden samt referenstagning.

För kurser utan sista ansökningsdag hanteras ansökningar löpande fram till kursstart.

För andra kurser hanteras ansökningar efter sista ansökningsdatum, därefter förlängs ansökningstiden i mån av plats.

Vid skolans särskilda kurser gör respektive kursledare tillsammans med sitt arbetslag en preliminär antagning. Vid skolans allmänna kurser görs den preliminära antagningen av studie- och yrkesvägledare och internatansvarig. Rektor fattar slutligt
beslut om antagning.

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Reserver och sena ansökningar får besked senare. På hemsidan finns grundläggande samt särskilda krav för antagning för respektive kurs.

Antagning särskilda kurser

De ovan nämnda förutsättningarna för antagning av deltagare gäller för alla särskilda kurser. Grundläggande och särskilda krav och urvalskriterier beskrivs vid respektive kurs på skolans hemsida.

Antagning allmän kurs

De ovan nämnda förutsättningarna för antagning av deltagare gäller för allmänna kurser. Vid antagning till allmän kurs prioriteras:

 • sökande som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt
  studierna enligt studieplan
 • sökande som inte slutfört grundskole- och/eller gymnasiestudier
 • sökande som har behov av det sammanhang och den pedagogik som
  folkhögskolan erbjuder

Motivation till folkhögskolestudier, förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen samt önskan att bo på skolans internat vägs in vid urvalet. Vid likvärdig bedömning kommer antagning att ske via lottning.

Antagningsprocess för påföljande läsår

Vid några av skolans kurser finns möjlighet att studera ett eller flera år. Det finns ingen automatik att bli antagen till ett påföljande läsår om man genomfört ett år vid skolan.

Skolans rutin är att man ansöker på Schoolsoft och att ansökan behandlas vid arbetslagsmöte där rekommendation ges om avslutning eller fortsättning. Slutlig antagning sker av rektor utifrån bedömning av sökandes förutsättningar för fortsatta
studier på skolan.

Förutsättningar för att bli antagen är att deltagare har skött sina studier samt övriga antaganden kopplat till skolan. Meddelande om antagning för påföljande läsår lämnas senast ca två veckor efter avslutad andra termin.

Överklagan av antagning

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas. Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 14 dagar efter att antagningsbesked skickats ut.

Styrelsen för folkhögskolorna fattar slutgiltigt beslut i ärendet.

Ärendegång vid överklagan av antagningsbeslut

 1. Beslut om antagning fattas av rektor
 2. Överklagan kan göras under 14 dagar efter att beslutet fattats till rektor där
  antagningsbeslutet tagits.
 3. Rektor prövar beslutet och uppger motiven till beslutet i ett nytt beslut som
  meddelas den som överklagat.
 4. Rektors beslut kan överklagas till skolans styrelse senast 14 dagar efter
  rektors nya motiverade beslut.
 5. Styrelsen prövar antagningsbeslutet som skolan gjort och fattar ett slutligt
  beslut om antagning som meddelas den som överklagat.
 6. Om deltagaren inte är nöjd med hanteringen av ärendet kan hen anmäla
  frågan vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Inställd kurs

I händelse av att kursen har för få sökande finns risk att den ställs in. Besked ges om detta senast en månad innan kursstart. I första hand erbjuds du studieplats på någon av skolans övriga kurser där du är behörig att söka