Länk till förstasidan

Intyg - behörighet - studieomdöme

Intyg erhålls på alla kurser efter att kursen avslutats och under förutsättning att
närvaron är 80 % eller mer. På intyget anges de ämnen deltagaren läst. Om närvaron
på kursen totalt är mindre än 80 % utfärdas ett intyg där de moment/ämnen som
deltagaren har missat är strukna. Vid studieavbrott innan kursen avslutas erhålls ett
“avbrottsintyg”. Regelbunden återkoppling på studierna sker tillsammans med
mentor.

Allmän kurs

Deltagare på allmän kurs kan erhålla studieintyg, studieomdöme, behörighet till
gymnasiestudier, grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola och
ämnesbehörigheter om man uppfyller villkoren.
Skolans eget kursintyg utfärdas då deltagaren har fullgjort allmän kurs och varaktigt
lämnar skolan.
Behörigheter i enskilda ämnen utfärdas om deltagaren bedriver ett aktivt studiearbete
samt har en god närvaro, givna uppgifter lämnas in, redovisningar genomförs och att
de inlämnade uppgifterna har en kvalité som motsvarar godkänd gymnasienivå.
Uppnådda behörigheter dokumenteras årligen i Schoolsoft. Behörighetsintyg till
högskola/yrkeshögskola utfärdas efter kursens slut.
Studieomdömet sätts efter anvisningar och villkor från Folkbildningsrådet.
Studieomdömet är resultatet av en samlad bedömning efter deltagarens
studieförmåga. Den är en sammanvägning som genomförs av hela den pedagogiska
personalen, och det är rektor som beslutar om studieomdöme. Det som bedöms är:

 • kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • social förmåga

Studerande ska ha närvaro på 80 % eller mer och läst på heltid ett läsår för att få
omdöme. Deltagare har rätt avsäga sig omdömet och därmed få ett streck på intyget.
För ytterligare information om studieomdöme och behörighetsintyg, se länkar på
hemsidan.
Deltagaren har själv ansvar för att skicka vidare omdömen och behörigheter till
exempelvis UHR.

SeQF-intyg

För att lättare kunna jämför kvalifikationer från studier på olika nivåer, mellan olika
länder, deltar Sverige i en gemensam europeisk referensram EQF. Sveriges del i
denna referensram heter SeQF. De 8 nivåerna i referensramen går från grundskola
till den högsta akademiska examen. Detta innebär att deltagaren efter godkänt
resultat från allmän kurs på grundskolenivå får ett SeQF-intyg på nivå 2 och efter
godkänt resultat från allmän kurs på gymnasienivå får ett intyg på nivå 4. Ett godkänt
resultat innebär att deltagaren har fullgjort omfattningskravet samt innehållskravet
när det gäller grundläggande behörighet från folkhögskola för respektive nivå. Intyget
utfärdas då deltagaren varaktigt lämnar skolan och i två versioner: en på svenska och
en på engelska.

Överklagan av studieomdöme

Processen där studieomdömet sätts kan inte återskapas av någon instans utanför
skolan. En deltagare kan vända sig till rektor, därefter förvaltningschef och begära en
omprövning av omdömessättningen om goda skäl kan anges. Deltagaren ska inom 14
dagar efter sitt besked om studieomdöme, lämna in en skriftlig överklagan till rektor.

Ärendegång vid överklagan av studieomdöme

 1. Beslut om omdöme fattas av rektor.
 2. Överklagan kan göras inom 14 dagar efter att beslutet fattats till rektor för den skola där omdömet satts.
 3. Rektor omprövar omdömet som meddelas den som överklagat.
 4. Rektorns beslut kan överklagas till förvaltningschef senast 14 dagar efter att
  rektorn meddelat det omprövade beslutet.
 5. Förvaltningschef prövar skolans arbete med omdömessättningen och beslutar
  om en eventuell ny omdömesprocess. Därefter meddelas den som överklagat beslut
  om omdöme. Förvaltningschefens beslut kan inte överklagas.

Intyg för särskild kurs och kortkurser

För deltagare på särskild kurs och kortkurser utfärdas intyg efter fullgjord kurs. I
början av kursen informeras deltagarna om villkoren.