Länk till förstasidan

Deltagarstöd

Studieekonomi

Det finns olika sätt att få ekonomiskt stöd under studietiden: CSN,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. På folkhögskolan finns studie- och
yrkesvägledare som kan bistå med information.

CSN

Studerande vid folkhögskolan har möjlighet att söka studiestöd hos CSN under
studietiden. Studerande på grundskole- och gymnasienivå kan få studiehjälp till och
med vårterminen det år de fyller 20 år. Sedan kan deltagaren söka studiemedel.
Studerande på eftergymnasial nivå kan söka studiemedel redan när de fyllt 18 år.
Skolan meddelar CSN vilka som antagits och registrerats som studerande vid
kursstart. Deltagare som sökt studiemedel och fått positivt beslut skickar en
studieförsäkran för att pengarna ska betalas ut. I slutet på varje termin rapporterar
skolan om deltagare fullföljt studierna enligt sin studieplanering.

Deltagarstöd och tillgänglighet

Skolan ska verka för att ge dig med funktionsnedsättning och dig med begränsade
kunskaper i svenska språket samma möjligheter som övriga deltagare. Löftadalens
deltagarstödsarbete fokuserar på förebyggande arbete så att hinder för lärande inte
uppstår. Syftet är att skapa förutsättningar för samverkan, dialog och reflektion för
att få en bättre förståelse för individuella behov av särskilt stöd utifrån organisations-,
grupp- och individnivå. Skolans deltagarstödsteam består av rektor, biträdande
rektor, kurator, studie-och yrkesvägledare, internatansvarig samt deltagarstödjare.
På skolan har all personal en viktig roll för att möta och se vad deltagaren behöver.
Målet med arbetet på skolan är att deltagarna ska må bra och lyckas med sina studier.