Länk till förstasidan

Ordningsregler

Deltagare informeras om skolans ordningsregler vid kursstart:

 • Vi uppträder respektfullt mot varandra både på skoltid och som boende på
  internat. Detta gäller också när vi representerar skolan i olika sammanhang
  utanför skolan.
 • Närvaro vid skolans undervisning (lektioner och andra studieaktiviteter som
  ingår i kursen) är obligatorisk. Det förekommer gemensamma aktiviteter där
  det förväntas att du deltar. Detta kan medföra att vissa dagar blir längre än
  vanligt.
 • Det är inte tillåtet att dricka alkohol, använda, sälja eller förvara droger eller
  uppträda påverkad i skolans lokaler eller område på skolans arrangemang,
  studieresor eller studiebesök.
 • Inga husdjur är tillåtna i skolans lokaler.

Disciplinära åtgärder

Skolan kan förutom ordningsreglerna ha kompletterande regler som hanterar arbetet
och samvaron på skolan. Dessa regler ska vara tydliga och välkända för att de ska
kunna följas av alla på skolan. Bryter deltagaren mot ordningsregler, skolans regler,
drogplicy eller andra föreskrifter finns det två åtgärder som leder till att deltagaren inte
längre kan gå kvar på skolan, kortvarigt eller varaktigt.

Avstängning

Rektor beslutar om tillfällig avstängning som gäller högst 10 skoldagar.

Avskiljning

Efter utredning kan rektor fatta beslut om avskiljning som är varaktig. Förutom
upprepade brott mot skolans regler kan avskiljning av deltagare ske av andra
anledningar t ex:

 • missbruk av droger och/eller alkohol
 • hög frånvaro eller på annat sätt bristande studieaktivitet
 • missbruk av skolans datorer
 • stölder
 • kränkande handlingar
 • hälsa - om deltagarens hälsa inte gör det möjligt att delta i undervisning eller
  tillgodogöra sig undervisning
 • säkerhet - om deltagarens beteende innebär att det finns ett hot mot skolan,
  dess personal och deltagare eller om det finns en hotbild mot deltagaren som
  kan få konsekvenser för skolan samt gör det omöjligt för deltagare att
  tillgodogöra sig undervisning

Om deltagaren inte är nöjd med hanteringen av ärendet kan hen överklaga till
förvaltningschefen och därefter anmäla detta till Folkhögskolornas rättsliga råd, FSR.

Klagomålshantering

Klagomål ska alltid hanteras så snabbt som möjligt av den som tar emot det och kan
ske i flera steg:

 • Lämna i första hand klagomålet till den det berör.
 • Om deltagaren upplever att klagomålet inte är åtgärdat kan hen kontakta
  skolans rektor. Detta kan också gälla om hen av någon anledning inte vill ta
  kontakt direkt med den det berör.
 • Om ärendet behöver lyftas ytterligare kontaktas styrelsen för folkhögskolorna
  via förvaltningschefen för folkhögskolorna.
 • Om deltagaren inte är nöjd med hanteringen av ärendet kan hen anmäla
  frågan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Närvaro

För att göra undervisningen meningsfull och skapa förutsättningar för goda
studieresultat, trivsel och gemenskap är det nödvändigt med god närvaro. Frånvaro
registreras i ett webbaserat program (Schoolsoft) för alla kurser. Frånvaron
kontrolleras regelbundet i enskilda ämnen och totalt. Skolan är skyldig att rapportera
frånvaro till CSN. Skolan ska meddela deltagaren om frånvaron är så hög att hen
riskerar att inte få sitt omdöme/intyg/utbildningsbevis och därmed förlora
möjligheten till fortsatta studiemedel.