Länk till förstasidan

Deltagarinflytande

Folkhögskolan är en fri och frivillig skolform som inte styrs av centralt formulerade läroplaner. Folkhögskolor har alltså möjlighet att fritt utforma kurser beträffande innehåll och arbetsformer. Denna frihet innebär att både lärare och deltagare har ansvar för val av arbetsformer och innehållet i kursen. Deltagarna har stor möjlighet att påverka sin studietid.

Skolan vill medverka till att alla deltagare är medskapande till sitt eget och sin grupps lärande samt till skolans och samhällets utveckling. Formerna för detta medskapande ser olika ut för olika deltagare och sammanhang. Skolan ör öppen för att hitta fler och nya former för medskapande som passar deltagare, grupper, skolor och samhälle.

Det finns flera sätt att påverka studierna och verksamheten på skolan. Respektive klass eller kurs har regelbundet avsatt klassråd för gemensamma diskussioner med den kursansvarige läraren. Här kan gruppen utvärdera sitt arbete och påverka
planeringen. Skolan genomför planerade och förberedda mentorssamtal. Syftet är att anpassa upplägg, mål med mera utifrån varje studerande och att följa upp resultaten. Olika typer av avstämningar och utvärderingar, muntliga och skriftliga, genomförs under läsåret. En gång per termin genomför hela skolan en webbaserad utvärdering.
Deltagarna har således möjlighet att påverka kursens uppläggning och innehåll.

Deltagarinflytande kan ske via olika forum som exempelvis vid mentorstid, klassråd, deltagarråd, internatråd, boendemöten, samt andra forum som skolan och deltagarna i samråd kommer överens om. Dessutom har skolan varje år ett antal utsedda
faddrar. Faddrarna har gått minst ett år på skolan och har som uppgift att stötta andra deltagare och kanalisera frågor från deltagarna.