Statens syfte och skolans huvudman

I regeringens proposition 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning anges ett särskilt mål för folkbildningspolitiken: ”folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”. 

 
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att: 

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
  1. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 
  1. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och 
  1. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Mer information om skolformen går att läsa på sverigesfolkhogskolor.se/om-folkhogskola/  
 

Skolans huvudman

Huvudman för Löftadalens folkhögskola är Region Halland. Löftadalens folkhögskola ingår i Region Hallands kultur- och skolförvaltning tillsammans med Katrinebergs folkhögskola och Munkagårdsgymnasiet. Skolans styrelse utgörs av Driftnämnd kultur och skola. Kontaktuppgifter till nämnden finns på skolans hemsida.