Intyg, behörighet och studieomdömen

Kursintyg på Allmän kurs 

Behörighetsintyg 

Behörighetsintyget innehåller det som är nödvändigt för ansökan till högre studier. Samma behörighetsintyg används både för studier på högskola och på yrkeshögskola. För att få grundläggande behörighet från folkhögskola måste du uppfylla både ett omfattningskrav (tiden du behöver gå på folkhögskola) och ett innehållskrav (vilka kurser du behöver få behörighet i). Du kan läsa mer om grundläggande behörighet från folkhögskola på https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/sa-funkar-folkhogskola/behorigheter/

Utbildningar på högskola eller yrkeshögskola kan ställa krav på särskilda behörigheter eller särskilda förkunskaper, utöver den grundläggande behörigheten. Vilka särskilda behörigheter som Löftadalens folkhögskola ger kan du läsa om på hemsidan. Om du har läst särskilda behörigheter på allmän kurs kommer dessa att ingå i ditt behörighetsintyg. 

Behörighetsintyget utfärdas först när folkhögskolekursen är fullgjord. Om du avbryter studierna innan läsåret är fullgjort men har klarat ett enskilt ämne kan skolan ändå utfärda behörighet i det enskilda ämnet. Undervisande lärare registrerar uppnådda behörigheter i Schoolsoft. 

Löftadalens folkhögskola utfärdar alltid intyg i både en svensk och en engelsk version. 

Inom en tvåveckorsperiod efter kursslut skickas behörighetsintygen till dig per brev. Om du söker till högskola eller yrkeshögskola måste du själva skicka in ditt behörighetsintyg, och även bifoga gymnasiebetyg om dessa behövs för att visa behörigheter i enstaka kurser. 

SeQF-intyg 

Löftadalens folkhögskola utfärdar också SeQF-intyg på Allmän kurs. SeQF är Sveriges del i den europeiska referensramen för för att kunna jämföra kvalifikationer på olika nivåer av studier. Efter godkända studier på allmän kurs på grundskolenivå fås ett intyg på SeQF-nivå 2 och efter godkända studier på allmän kurs på gymnasienivå fås ett intyg på SeQF-nivå 4. 

Studieomdöme 

Studieomdöme beskriver förmågan till fortsatta studier och kan endast utfärdas på allmän kurs. Det som bedöms är: 

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa 
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick 
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier 
  • Social förmåga 

Det är den berörda pedagogiska personalen som gemensamt fastställer varje omdöme i slutet av fullgjord kurs. Omdömen protokollförs och arkiveras i skolans diarium. Du kan läsa mer om studieomdöme på Folkbildningsrådets hemsida, www.folkbildningsradet.se

Du har rätt att avsäga dig omdömet och därmed få ett streck i det fältet på ditt intyg. Du blir behörig till högskolan men kan inte delta i betygsurvalet. Du kommer inte att kunna få ett omdöme i efterhand. 

Du har möjlighet att överklaga ditt omdöme till rektor, som beslutar om frågan ska tas upp till förnyad prövning med berörda lärare. Ett överklagande ska ha inkommit till rektor senast tio dagar efter att du fått meddelande om ditt omdöme. Om du inte är nöjd med rektors hantering kan du överklaga till förvaltningschefen för Region Hallands kultur- och skolförvaltning, därefter till skolans styrelse tillika driftnämnden för Kultur & skola. Ett omdöme kan inte överklagas till folkhögskolans studeranderättsliga råd.  

Kursintyg på särskilda kurser 

Löftadalens folkhögskola har anpassade kursintyg för respektive kurs. På kursintygen för särskilda kurser ska följande framgå: 

  • För- och efternamn 
  • Personnummer 
  • Kursnamn 
  • Kurstid 
  • Kort beskrivning av kursinnehållet  
  • Rektorns och kurslärares underskrift 

Om du riskerar att inte kan få behörighet/fullständigt intyg 

Det är viktigt att deltagare som riskerar att inte nå en eller flera behörigheter/kursmoment blir medvetna om detta så tidigt som möjligt. Lärare/mentor kommunicerar regelbundet till dig hur det går i studierna. På allmän kurs gör dessutom mentor och SYV en genomgång av vilka deltagare som riskerar att inte nå vilka behörigheter som planerat, minst en gång per termin. Om det finns risk att du inte når dina studiemål, ska en handlingsplan upprättas tillsammans med dig. 

Vid studieavbrott 

Om du har avbrutit dina studier har du rätt att få ett studieintyg där det framgår att du bedrivit studier under en begränsad tid. Du kan alltid få ut ett intyg om att du varit registrerad på skolan.