Från ansökan till antagningsbesked

Antagning sker i huvudsak till höstterminen. På vår hemsida kan du se om vi öppnar upp ansökan inför vårterminen.

Antagning sker i huvudsak till höstterminen. På vår hemsida kan du se om vi öppnar upp ansökan inför vårterminen.  

Grundläggande och särskilda krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla grundläggande och särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav. De grundläggande och särskilda kraven finns på ansökningssidan för respektive kurs på löftadalen.se.  

På respektive kurssida på Löftadalens hemsida beskrivs också urvalskriterierna och antagningsprocesserna för respektive kurs.  

Urvalskriterier för internatboendet  

Om det är fler sökande som önskar rum på skolans internat än vad vi har plats för måste vi prioritera. Då prioriterar skolan dem som: 
 

 • inte har rimliga pendlingsmöjligheter utifrån tid och/eller avstånd 
 • av personliga skäl behöver ett internatboende  

Om internatplatserna inte räcker och du inte kan få ett rum, kommer du att få besked om det senast två veckor innan kursstart. 

Villkorad antagning vid särskilda omständigheter  

Under vissa speciella omständigheter såsom missbruk och tidigare avstängning kan din antagning villkoras. Villkorskraven kan vara till exempel frivilliga och regelbundna drogtester med behandling, eller täta närvarokontroller. Du kan även bli provantagen till skolan under en viss tid.  

Riktlinjer för antagning av interna sökande 

Du som är deltagare och vill söka till nästkommande läsår ska söka via den digitala ansökan. Vissa av våra utbildningar har särskilda ansökningsformulär för interna sökande, se hemsidan under respektive kurs där du också kan läsa om hur du ansöker. Interna sökande inom vissa kurser har också ett annat sista datum än externa sökande, vilket står på hemsidan under berörd kurs.

Förutsättningarna för att du ska antas till nästkommande läsår är: 

 • Att du är behörig att söka kursen.  
 • Att du har skickat in en komplett ansökan i tid. 
 • Att du har skött dina studier och inte har någon oklar frånvaro.  
 • Att du har betalat dina avgifter till skolan.  

Om du söker internt inom musikutbildningarna och den sökta kursen bli full, har skolan rätt att föreslå annan musikutbildning som skolan ger och där du uppfyller de grundläggande och särskilda antagningskriterier.  

Efter ansökan är inskickad 

När du har ansökt får du ett svarsmejl inom en vecka, där det framgår att vi tagit emot din ansökan. Har du inte fått något svarsmejl har du inte skickat in din ansökan och är inte med i urvalsprocessen.  

Efter sista ansökningsdagen 

Efter sista ansökningsdagen stängs den digitala ansökan. Om det är för få sökande öppnar vi den digitala ansökan igen. Då följs samma antagningsprocess som ovan, men med löpande antagningsbesked. Antagningsprocessen kan då fortsätta till 15:e dagen in på den nya terminen.  

Om du har blivit antagen 

 • När du har fått ditt antagningsbesked är det viktigt att du går in på vår hemsida och tackar ja eller nej till din utbildningsplats. Instruktioner för hur du gör det står i ditt antagningsbrev. 
 • Du ska tacka ja eller nej till din plats senast två veckor efter att du har fått ditt antagningsbrev. 
 • Om du missar att svara ja i tid blir du struken och din plats går till annan sökande.  

Innan kursstart kommer du som har tackat ja att få följande information skickat till din epost:  

 • Information om kursstart och incheckning på internatet. 
 • Information om vad som ingår i boendet på internatet samt vad du själv behöver ta med. 
 • Du hänvisas också att gå in på vår hemsida och läsa ”Guide till Löftadalens folkhögskola”. Den innehåller viktig information som du behöver ha om skolan. 

Om du inte har blivit antagen 

Om din inskickade ansökan inte är fullständig eller skolan har bedömt att du inte kommer att bli antagen kommer du att få ett antagningsbesked om att du inte är antagen. 

Om du står som reserv  

 • Senast två dagar innan midsommar får du besked om du hamnat på reservlista. Du kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav för antagning. 
 • Antagning till reservplatser sker inte från någon numrerad lista. Skolan väljer ut sökande utefter urvalskriterierna när någon lämnar återbud.  
 • Ett överintag på kurserna gör att reservlistan är minimal.  

Om en kurs upphör eller ställs in 

Om en av skolans kurser ställs in ska skolan meddela detta till dig som studerande senast en månad innan kursstart. I första hand erbjuds du studieplats på någon av skolans övriga kurser, där du är behörig att söka. 

Överklaga antagningsbeslutet 

Beslut om antagning fattas av lärarna i samråd med SYV och rektor. Ytterst ansvarig för antagning är rektor. 

Om du inte är nöjd med skolans beslut om antagning kan du överklaga det. Det görs i första hand till rektor, i andra hand till förvaltningschefen för Region Hallands kultur- och skolförvaltning och slutligen till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). Läs mer om att överklaga till FSR här: https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/