Klagomålsrutiner

För oss på̊ Löftadalens folkhögskola är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt, eftersom det ger oss möjligheter att utveckla och rätta till misstag.  

 
Deltagare som vill framföra klagomål kan göra på två sätt.  

 1. Lämna ett skriftligt klagomål till rektor. Skriv så kortfattat och tydligt du kan. Tänk på följande:  
 • Tala om vem du är och vad problemet är.  
 • När inträffade problemet? Hur länge har det pågått?  
 • Vem har du haft kontakt med?  
 • Vad har gjorts för att lösa problemet?  
 • Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?  

Du kan vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig. Vi ser helst att du säger vem du är eftersom det underlättar kommunikation och åtgärder.  

 1. Lämna ett muntligt klagomål: 
 1. Till lärare/mentor om klagomålet gäller undervisning. 
 1. Om du inte kan/vill tala med din lärare/mentor kan du vända dig till följande personer: 

Rektor Nanna Nilsson 

Biträdande rektor Therese Winqwist 

Avdelningschef kost Björn Klang  

Avdelningschef teknik Morgan Robertsson 

Har du klagomål på rektor kan du vända dig till Kultur och skolas förvaltningschef, för kontaktuppgifter se skolans hemsida. 

Vad händer sedan? 

 • Skolan dokumenterar klagomålsärendet. Berörd deltagare läser igenom dokumentationen för att se att mottagaren har uppfattat klagomålet rätt.  
 • Klagomålsärendet anses vara avslutat när deltagaren anser sig nöjd efter återkopplingen. 
 • Ärendet diarieförs. 

Hur lång tid tar det innan du får svar?  

Ibland kan det ta tid att arbeta fram en lösning, men du ska alltid få återkoppling inom fem arbetsdagar. Svaret kan då vara att vi arbetar med ditt klagomål för att hitta en så bra lösning som möjligt.  

Om du blir inbjuden till samtal kan du alltid ta med en kurskamrat eller skolans kurator som stöd. 

Överklagande  

Om du inte är nöjd med skolans hantering kan du överklaga det. Det görs i första hand till rektor, i andra hand till förvaltningschefen för Region Hallands kultur- och skolförvaltning, i tredje hand till skolans styrelse tillika driftnämnden för Kultur och skola. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. Är du fortfarande inte nöjd kan du överklaga till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). Läs mer om att överklaga till FSR här:

Läs mer på Folkbildningsrådet

Studeranderätt