Löftadalens likabehandlingsplan

Vision 

Löftadalens folkhögskola har nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling i hela vår verksamhet. 

Mål 

 • Varje upptäckt diskriminering och kränkning ska utredas och åtgärdas. 
 • All personal ska i ord och handling visa att man tar avstånd från och är beredd att ingripa om diskrimineringar eller kränkningar skulle förekomma. 
 • Löftadalens folkhögskola ska genom kontinuerligt arbete främja jämställdhet och likabehandling uppbyggt på trygghet, demokrati, folkhälsa och en god arbetsmiljö för dig som student och personal. 

Jämställdhet 

Diskrimineringslagen anger att alla arbetsplatser med mer än 25 anställda måste ha en jämställdhetsplan och att den måste följas upp, utvärderas och mätas varje år samt redovisas i årsredovisningen varje år. En ny jämställdhetsplan måste upprättas vart tredje år. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) rekommenderar att en likabehandlingsplan som inkluderar alla de sju diskrimineringsgrunderna upprättas. Då ingår jämställdhet i likabehandlingsplanen och behöver inte vara ett eget dokument.  

Region Halland har en likabehandlingsplan som alla regionens verksamheter lyder under. Den säger bland annat: 

Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och sätt att tänka. Genom att ta tillvara varandras olikheter ökar vi förmågan att utveckla kvaliteten i verksamheten. I regionen ska vi därför medvetet arbeta för jämlikhet. 

I Region Halland ska alla medarbetare ses som unika individer som behandlas lika efter sina förutsättningar. 

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av: 

• nollvision – inga trakasserier och ingen diskriminering 

• en gemensam värdegrund 

• en arbetsmiljö som passar alla 

• lyhördhet och respekt för varandras olikheter. 

Region Halland har valt att arbeta utifrån ett likabehandlingsperspektiv, som innefattar såväl jämställdhets- som jämlikhetsaspekter i linje med vår värdegrund samt syftar till att inkludera alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Likabehandling 

Enligt Diskrimineringslagen är vi skyldiga att följa den, då vi sysslar med utbildning, är arbetsgivare och är en offentlig förvaltning.  

Arbetsgivare 

Som arbetsgivare är vi förpliktade främst att arbeta med diskrimineringsgrunderna; kön, etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. Enligt lagen agera när det kommer till vår vetskap att någon upplever sig diskriminerad. Men vi måste dessutom ta till aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.  

Offentlig förvaltning 

Som offentlig förvaltning och som utbildningsaktör är vi förpliktade att arbeta med alla sju diskrimineringsgrunderna, enligt diskrimineringslagen. Vi är skyldiga att se till att du som deltagare inte utsätts för diskriminering varken av personal eller andra deltagarer eller annan person som vistas inom skolans område. Vi är skyldiga att förbjuda diskriminering, förebygga diskriminering och trakasserier, främja likabehandling och mångfald samt att följa upp vårt arbete med detta. Vi är också skyldiga att utvärdera detta arbete och att agera, utreda och åtgärda om någon form av diskriminering eller trakasserier sker inom vår skola (se åtgärdsplan nedan). 

Definitioner och begrepp 

Region Hallands definitioner: 

 • Likabehandling  

Likabehandling syftar till en jämställd och jämlik verksamhet.   

 • Jämställdhet  

Jämställdhet betecknar ett rättvist förhållande mellan kvinnor och män.  

 • Trakasserier

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.   

 • Sexuella trakasserier  

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.   

 • Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Gemensamt för trakasserier och kränkande särbehandling är att en person förolämpas, hotas, kränks eller blir illa behandlad. Skillnaden mellan trakasserier och kränkande särbehandling är att kränkande särbehandling är en handling som kan leda till utanförskap på arbetsplatsen, men inte behöver härledas till någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.  

Diskrimineringslagens definitioner: 

 • Kön 

Att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.  

 • Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

 • Etnisk tillhörighet 

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

 • Funktionsnedsättning 

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

 • Sexuell läggning 

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

 • Ålder 

Uppnådd levnadslängd. 

Förebyggande åtgärder 

 • Arbetsmiljöfrågan är alltid en aktuell återkommande fråga i olika forum på skolan, ledd av skolans ledning. 
 • Skolans likabehandlingsplan ska introduceras vid skolstart. 
 • Vi anser att mottagandet av nya deltagare är grundläggande för en trygg studie- och boendemiljö och fortsatt trivsel. 
 • All personal visar i ord och handling att vi tar avstånd från och är beredd att ingripa om diskriminering eller kränkningar skulle förekomma. 
 • Skolans olika lärarlag och deltagarstödsteamet diskuterar kontinuerligt deltagarnas situation.  

Rutiner för att agera, utreda och åtgärda när kränkning har skett  

Om du som deltagare upplever att du har blivit kränkt eller diskriminerad ska du ta kontakt med någon ur personalen som du har förtroende för. Skolan har en skyldighet att utreda om kränkning har förekommit. Rektor är ytterst ansvarig för utredning och dokumentation. 

 1. Ansvaret att agera har alla!  
 1. Då någon blivit kränkt eller diskriminerad ska den personal som har fått kännedom 

informera rektor samma dag. (Enligt diskrimineringslagen anses det som att vi inte agerat om det inte rapporteras genast till ytterst ansvarig.) 

 1. Rektor beslutar arbetsfördelning gällande samtal och dokumentation. Det ska framgå av dokumentationen vad som hänt, vem det har hänt, var det hände, hur det hände, vad som pågår nu samt planerad åtgärd. (Bevisbördan ligger hos den som har utfört den diskriminerande handlingen. Därför är det viktigt att allt utreds och dokumenteras på rätt sätt.) 
 1. Uppföljning inom fem arbetsdagar (men kan fortsätta längre om behovet kvarstår). 
 1. Eventuell polisanmälan görs av deltagaren eller av rektor. 
 1. Diskriminering kan anmälas till DO. 

Ett fall är avslutat när: 

 • den utsatte personen inte längre är utsatt, eller 
 • när en överenskommelse är uppnådd om att det hela är utrett och/eller att parterna är nöjda, eller 
 • när de överenskomna åtgärderna är genomförda. 

Om kränkningen upprepas är det viktigt att agera genast igen.