Handlingsplan för frånvaro

Löftadalens folkhögskolas principiella utgångspunkt är att du som student är på skolan för att bedriva studier. Inför varje terminsstart informeras du om riktlinjer och regler. Du som missköter dina studier kan riskera din studieplats och/eller ditt boende på skolan. Alla disciplinära åtgärder dokumenteras och diarieförs. 

Ledighetsansökan 

Ledighetsansökan görs till mentor som bedömer om den ska beviljas. För ledighet längre än 3 dagar behövs också rektors godkännande. Se nedan hur många dagar som kan beviljas beroende på vilken studiefinansiering du har. 

Studiehjälp 

Studiehjälp och ledighet 

Ledighetsansökan för dig som har studiehjälp:  

 • Skolan beviljar högst 14 dagar ledighet per läsår för dig med studiehjälp. 
 • Om du tar ledigt mer än sammanlagt 14 dagar rapporterar skolan till CSN att du inte längre är studieaktiv. Detta sker utan varning till dig. 

Studiehjälp och sjukfrånvaro 

Om du har studiehjälp, (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20), behöver du göra följande när du är sjuk:  

 • Anmäl dig till skolan via Schoolsoft varje dag du är sjuk.  
 • Om du är sjuk mer än 7 dagar i sträck ska du lämna ett sjukintyg till skolan. 

Viktigt att veta: Om du blir långtidssjukskriven kan du som har studiehjälp enbart vara sjukskriven på heltid. Du kan alltså inte vara sjukskriven deltid och studera deltid då du har studiehjälp.  

Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN. Följande regler gäller för dig med studiehjälp:  

 • Om du är helt frånvarande mer än 14 dagar i sträck kommer skolan att rapportera dig som ej studieaktiv.  
 • Har du mer än 20 % frånvaro vid terminsslut rapporterar skolan till CSN att du inte har klarat dina studieresultat. Detta sker utan varning till dig. 

Studiemedel

Studiemedel och ledighet 

Ledighetsansökan för dig som har studiemedel (fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år): 

 • Skolan beviljar högst 7 dagar ledighet (inklusive helgdagar) per läsår för dig som har studiemedel. 
 • Om du tar ledigt mer än 7 dagar (inklusive helgdagar) rapporterar skolan till CSN att du inte längre är studieaktiv. I slutet av terminen rapporterar skolan också till CSN att du inte har klarat dina studieresultat. Detta sker utan varning till dig. 

Studiemedel och sjukfrånvaro 

Om du är sjuk och har studiemedel ska du anmäla dig via två system.  

 1. Anmäl dig till skolan via Schoolsoft varje dag du är sjuk.  
 1. Det är mycket viktigt att du också gör en sjukanmälan till Försäkringskassan via deras webbplats första sjukdagen varje gång du är sjuk.   
 1. Om du är sjuk mer än 7 dagar i sträck ska du lämna ett läkarintyg till skolan. Om du inte lämnar in ett läkarintyg 8:e dagen kommer skolan att meddela CSN att du inte är studieaktiv längre. Detta sker utan varning till dig. 

Studiemedel och vård av sjukt barn

 
Om du har vård av barn och har studiemedel ska du anmäla dig via två system: 

 1. Anmäl dig via SchoolSoft varje dag du har vård av barn.  
 1. Om du har vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) ska du också anmäla detta till CSN på telefon 0771 – 276 000 eller via e-post. Det måste du göra första dagen barnet är sjukt. Du kan läsa mer på CSN:s webbplats. 
 1. Om du har vård av barn mer än 7 dagar i sträck ska du lämna ett läkarintyg som styrker vård av barn både till skolan och till CSN.  
 1. Om du inte lämnar in ett läkarintyg 8:e dagen kommer skolan att meddela CSN att du inte är studieaktiv längre. Detta sker utan varning till dig. 

Försäkringsskydd för dig som har studiemedel 

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för dig som studerar med studiemedel. Skyddet innebär att du får behålla studiemedlet under sjukdom trots att du då inte studerar. För att detta försäkringsskydd ska gälla är det viktigt att du sjukanmäler dig till Försäkringskassan från och med första sjukdagen. Läs mer på CSN:s hemsida.  

Om du har för låg närvaro  

Skolans personal arbetar aktivt för att du som deltagare ska ha 100 % närvaro. Lärarna rapporterar närvaron dagligen i Schoolsoft, och kontrollerar närvaron regelbundet för de deltagare som de är ansvariga för. 

Löftadalens folkhögskola har en gräns för vad vi anser vara för hög frånvaro: 20 %. Med frånvaro menar vi all frånvaro, oavsett om den är anmäld eller inte. Skolan arbetar kontinuerligt med uppföljning av din frånvaro under läsåret. Följande rutin gäller: 

 1. Skolan har regelbundna deltagarstödsmöten med lärare på respektive kurs, där vi tar upp deltagarärenden, frånvaro och eventuella anpassningar eller åtgärder. 
 1. Vid hög frånvaro kallas du till frånvarosamtal. Målet är att du ska komma till rätta med din studiesituation med vår hjälp. Du får också information om vilka konsekvenser frånvaron kan ge. 
 1. Efter en tid kallas du till ett uppföljningssamtal. Du får också besked om vilka konsekvenser skolan har beslutat gäller för dig. Frånvaro kan ge olika konsekvenser på Allmän respektive särskild kurs, se nedan. 

Konsekvenser av frånvaro över 20 % på Allmän kurs 

 • Ditt omfattningskrav förlängs med en hel termin.  
 • Du kommer inte att få något satt (årligt) eller utfärdat omdöme. 
 • I slutet av terminen kommer skolan att rapportera till CSN att du inte har klarat dina studieresultat. Detta sker utan varning till dig. Det kan innebära att CSN bedömer att du inte får något studiemedel innan du återkvalificerat dig de veckor du inte studerat i normal takt. 
 • Du riskerar att inte nå en eller flera behörigheter. 
 • Din möjlighet att bli återantagen kan påverkas. 
 • Du riskerar att bli avskild från studierna och/eller internatboendet. 

Konsekvenser av frånvaro över 20 % på särskilda kurser: 

 • Du riskerar att ett eller flera kursmoment stryks ur ditt intyg. 
 • I slutet av terminen kommer skolan att rapportera till CSN att du inte har klarat dina studieresultat. Detta sker utan varning till dig. Det kan innebära att CSN bedömer att du inte får något studiemedel innan du återkvalificerat dig de veckor du inte studerat i normal takt. 
 • Din möjlighet att bli återantagen kan påverkas. 
 • Du riskerar att bli avskild från studierna och/eller internatboendet. 

I vissa fall kan det finnas mycket särskilda skäl till att frånvaron är hög. I de fallen gör rektor en individuell bedömning utifrån det underlag som finns och fattar beslut om ifall undantag från konsekvenserna ovan ska göras. 

Alla frånvarosamtal och beslut dokumenteras och diarieförs med sekretess. Du som deltagare får alltid en kopia av dokumentationen. 

Om du uteblir: 

 • Du kallas alltid till frånvarosamtalen skriftligen via mejl eller brev. 
 • Om du uteblir skickas varningen via mejl eller brev, tillsammans med en kallelse till uppföljningssamtalet. 
 • Om du uteblir från varningssamtalet och uppföljningssamtalet tolkar skolan det som att du inte är intresserad av att komma till rätta med din studiesituation.  
 • Du får ett skriftligt besked om att skolan har beslutat att avsluta din studiegång på Löftadalens folkhögskola. Är du internatdeltagare innebär det att du också får avsluta ditt boende på skolans internat. 

Överklagande 

Om du inte är nöjd med skolans hantering kan du överklaga skolans beslut. Det görs i första hand till rektor, i andra hand till förvaltningschefen för Region Hallands kultur- och skolförvaltning och slutligen till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). Läs mer om att överklaga till FSR här: https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/