Handlingsplaner för alkohol och droger 

När du blir antagen måste du godkänna vår alkohol- och drogpolicy. Om du inte undertecknar den avskiljs du från studier och boende på skolan.   

Handlingsplan när det gäller alkohol 

Vi är måna om din hälsa och att du ska klara dina studier. Därför bör du som deltagare: 

 • Vara nykter under skolveckorna.  
 • Om du använder alkohol på helger och lov se till att du inte stör andra deltagare på skolan, gäster eller personer i vår omgivning.  

Vid studieresor ska lärarna utifrån skolans policy bestämma med gruppen vilka regler som ska gälla för aktiviteter som inte är tydlig studietid. Under tid som räknas om studietid gäller samma regler som på skolan, det vill säga nolltolerans för alkoholanvändning. 

Exempel på alkoholanvändning som inte är förenligt med studier är när du:  

 • uppträtt berusad eller bakfull under skolveckan, 
 • uppträtt störande på internatet eller annan lokal under skolveckor och helger/lov, 
 • kommer sent eller uteblir helt från lektioner, 
 • får klagomål från boende på orten, eller 
 • har försämrad allmänhälsa på grund av alkoholkonsumtion.   

Detta gäller såväl på skolans område som under studieresor. 

Åtgärder om en deltagare bryter mot alkoholpolicyn 

 1. I första hand pratar skolan med dig om situationen. Samtalet dokumenteras. 
 1. Om alkoholproblemen kvarstår kallas du till en skriftlig varning. Du ställs då inför valet att antingen gå kvar i skolan under förutsättning att du påbörjar behandling för dina alkoholvanor, eller att sluta skolan. 

Under studieresor: om du uppträder berusad eller låter alkohol påverka ditt uppträdande på ett negativt sätt, tar medföljande personal upp detta med dig. Om du använder alkohol under studietid eller missköter dig på grund av alkohol kan du komma att skickas hem. I det fallet betalar du själv din hemresa. 

Handlingsplan när det gäller droger 

Löftadalens folkhögskola strävar efter att vara en drogfri skola. Därför ser vi allvarligt på misstanke om användning/innehav av droger (narkotika, narkotikaklassade läkemedel, anabola steroider och andra droger som används i syfte att uppnå effekter som liknar de som fås vid användning av narkotika) och agerar skyndsamt.  

Åtgärder vid misstanke om bruk/beroende av droger 

 • Skolan kontaktar extern aktör för drogtest. 
 • Personal följer med dig för provtagning. 
 • Om du inte medverkar till drogtest leder detta till avskiljning från studier och boende på skolan. 
 • Om drogtesten visar negativt läggs inte ärendet automatiskt ner, utan slumpmässig provtagning och uppföljning kan fortsätta till ärendet anses avslutat.  

När drogtestresultatet visar positivt  

 • Om ditt provsvar från drogtestet visar att du har brukat något narkotikaklassat preparat, eller om du har försökt manipulera provsvaret, erbjuds du kontakt med behandlingsenhet. 
 • Eventuellt kan polis tillkallas för att göra en husrannsakan för att undersöka innehav. 
 • Du kallas till samtal och får hjälp med kontakt till behandlare.  
 • Det är viktigt att du sköter din behandling, att du går på alla behandlingssamtal och uppvisa negativa drogtester under behandlingens gång. Tidslängd för behandlingen beslutas av din behandlare.  
 • Avviker du från behandlingen eller drogtesterna görs en individuell prövning av påföljd. Du kan komma att bli avstängd från dina studier och eventuella boende med omedelbar verkan. 
 • Visar dina testresultat positivt eller ökar i början av behandlingen görs en individuell prövning av påföljd. Du kan komma att bli avstängd från dina studier och eventuella boende med omedelbar verkan. Det är rektor som beslutar om avskiljning. 

Under studieresor: om en deltagare uppträder drogpåverkat under en studieresa kommer deltagaren att skickas hem med omedelbar verkan. Deltagaren betalar själv sin hemresa. Vid misstanke om drogbruk kontaktas rektor som tar beslut om åtgärd. 

Rökning 

På Löftadalens folkhögskola får röknings endast ske på anvisade platser utomhus.