Disciplinära åtgärder

Det är alltid rektor som beslutar om avstängning och avskiljning. Du som allvarligt bryter mot skolans regler, bedöms utgöra fara för dig själv eller andra, eller på annat sätt uppträder väldigt störande, riskerar att sägas upp eller stängas av från internatet och/eller studier med omedelbar verkan. 

Förklaring av begrepp: 

  • varning innebär att deltagare brutit mot någon av skolans regler och kallas till samtal där förslag och krav om förbättringar upprättas, 
  • avstängning innebär att deltagare inte får delta i skolans verksamhet, såsom undervisning eller andra aktiviteter. Åtgärden är tidsbegränsad till 10 skoldagar, 
  • avskiljning innebär att avstängningen är varaktig och alltså inte tidsbegränsad. 

När det gäller avstängning från skolans internat följer skolan det gemensamt upprättade hyresavtalet. 

När det gäller varning, avskiljning och avstängning gällande alkohol eller droger, följer skolan alkohol- och drogpolicyn och handlingsplanen för alkohol och droger. 

När det gäller varning, avskiljning och avstängning från skolan på grund av frånvaro, följer skolan handlingsplanen för frånvaro. 

När det gäller varning, avskiljning och avstängning från skolan gällande mobbning och kränkande behandling, följer skolan likabehandlingsplanen. 

Överklagande 

Om du som deltagare inte är nöjd med Löftadalens hantering av ditt ärende kan du överklaga det. Överklagan görs i första hand till skolans rektor, i andra hand till förvaltningschefen för Region Halland Kultur & skola, i tredje hand till skolans styrelse tillika driftnämnden för Kultur & skola. Är du därefter fortfarande inte nöjd kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/