Tillgänglighet och pedagogiskt stöd

Skolan ska verka för att ge dig med funktionsnedsättning och dig med begränsade kunskaper i svenska språket samma möjligheter som övriga deltagare. Löftadalens deltagarstödsarbete fokuserar på förebyggande arbete så att hinder för ditt lärande inte uppstår. Syftet är att skapa förutsättningar för samverkan, dialog och reflektion för att få en bättre förståelse för individuella behov av särskilt stöd utifrån organisations-, grupp- och individnivå. 

För att få bästa möjliga utfall av insatserna ska Löftadalens folkhögskola: 

  • Upprätta en handlingsplan för förstärkningsbidraget, och informera dig som utgör grund för förstärkningsbidrag om att du har rätt till stöd i studiesituationen och inflytande över planeringen av detta stöd. 
  • Anpassa lektionssalar och övriga utrymmen så att vi minimerar svårigheterna på grund av funktionsnedsättning. 
  • Anpassa hjälpmedel så att alla kan studera på samma villkor. 
  • Ge möjligheter till adekvat kompetensutveckling för all personal. 

Handlingsplan för förstärkningsbidrag, bidrag för språkligt stöd och särskilt utbildningsstöd 

Skolan dokumenterar särskilda pedagogiska behov för deltagare med funktionsnedsättning samt behov av språkligt stöd vid kursstart samt i uppföljande, dokumenterade mentorssamtal. Dokumentationen ligger som underlag för skolans ansökan om förstärkningsbidrag, bidrag för språkligt stöd och särskilt utbildningsstöd. Bidragen ger skolan möjlighet till anpassningar i form av exempelvis mindre grupper, högre lärartäthet, stödpersoner i klassrummet och på internatet, tekniska hjälpmedel, kompetensutveckling för personalen i frågor om funktionsnedsättningar. De deltagare som omfattas av insatserna informeras om detta av sin mentor. 

Vid bidragsansökan och redovisning av deltagares funktionsnedsättningar kan inga enskilda individer identifieras.