Deltagarinflytande och studeranderätt

Studeranderättslig standard

Folkhögskolan är en fri och frivillig skolform, utan gemensamma läroplaner eller skollag. I stället måste varje folkhögskola ha en egen så kallad studeranderättslig standard. Det är ett policydokument som beskriver deltagarens rättigheter och skyldigheter, samt skolans olika rutiner. Det är Löftadalens folkhögskolas styrelse (det vill säga driftnämnden för förvaltningen Kultur & skola i Region Halland) som ansvarar för deltagarnas situation och rättigheter på Löftadalen, samt för skolans studeranderättsliga standard. Vid kursstart får deltagarna information om Löftadalens studeranderättsliga standard.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

För att stärka folkhögskoledeltagarnas rättsliga ställning finns också Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådets uppgift är att ta emot klagomål från deltagare vid missnöje med skolan, samt att konsultera skolorna i studeranderättsliga frågor. 

Deltagarinflytande

Ett av statens syften för folkbildning är att verksamheterna ska stärka och utveckla demokratin. Löftadalens folkhögskola ska därmed arbeta för en aktiv dialog mellan skola och studerande. Deltagarinflytande kan ske via olika forum som exempelvis vid mentorstid, klassråd, deltagarråd, internatråd, boendemöten, samt andra forum som skolan och deltagarna i samråd kommer överens om. Dessutom har skolan varje år ett antal utsedda faddrar. Faddrarna har gått minst ett år på skolan och har som uppgift att stötta andra deltagare och kanalisera frågor från deltagarna. 

Utvärderingar

Inom varje kurs och/eller ämne görs regelbundna avstämningar och utvärderingar under hela läsåret. Alla studerande genomför dessutom vid terminsslut en större, skolgemensam kvalitetsenkät. Resultaten ligger som grund för avstämning, planering och fortsatt utvecklingsarbete. Utöver det deltar skolan i den nationella Folkhögskoleenkäten, där deltagare på långa kurser anger hur de upplever sin tid på folkhögskola.